Untitled Document Kendinle Geliş   Untitled Document
      Şifremi Unuttum Üye Ol İletişim Webmail
E-Posta : Şifre :
     Kendinle Geliş   Kendinle Geliş
 
     EĞİTİMLER İÇİN ÖN KAYIT
 
EĞİTİMLER İÇİN ÖN KAYIT
 
1-LMI (Leadership Manegement International ) Liderlik, Yönetim ve Şirket İçi Eğitimler


Etkili Bireysel Verimlilik ( 10 MODÜL)
1-Yaklaşımları değerlendirmek ve davranışlarda verimli değişiklikler yapmak
2-Öncelikleri kontrol ederek verimliliği artırmak
3-Daha etkin iletişim kurmak
4-Öğrenmeyi öğrenmek ve öğrenme ortamında kendini geliştirmek
5-Takım oyuncusu haline gelmek ( zayıf halka olmamak)
6-Hedefler belirlemek ve sonuçlara ulaşmak
7-Kesintilerle başa çıkmak
Etkili Bireysel Liderlik ( 12 MODÜL)
1-Güçlere odaklanarak kendilerine dair görüşlerini ve motivasyonlarını geliştirerek kişisel
liderlik potansiyellerini gerçekleştirmek.
2-Eski koşullanmalarını aşarak başarılı seçimler yapmak
3-Yaklaşımları davranışları ve alışkanlıkları değiştirerek kendi kendini motive etmek
deneyimini yaşamak.
4-Başarı için yazılı ve spesifik bir plan geliştirmek.
Etkili Yönetici Geliştirme ( 12 MODÜL
Her kuruluşun iyi yönetilmeye ihtiyacı vardır. Dinamik yöneticiler iletişim becerileri ve
motivasyonel ortam yaratabilme yeteneği konusunda mükemmelliğe ulaşmış kişilerdir.
Etkili yöneticiler doğru zamanda doğru kararlar vermekte ve sonra eyleme geçmektedir.
1-Liderlik sorumluluğunu üstlenmek
2-Hedeflere yönelmek
3-Zaman yönetimi ile sonuçlara ulaşmak
4-Başkalarını güçlendirmek.
5-Yetki güç ve verimliliği dengelemek
6-Başarı için yazılı ve spesifik bir plan geliştirmek.
Etkili Satış Stratejileri (12 MODÜL)
Başarılı satış personelleri kendi kendini motive eden işine odaklanmış ve hedefleri net
kişilerdir.”Hayır’ı” “Evet’e” dönüştürmek için neyin gerektiğini bilmektedirler. Hızlı cevap
verme ve hızlı düşünme becerileri gelişmiştir.
1-Araştırma sanatını öğrenmek.
2-Etkili bir sunum hazırlamak.
3-Satın alma sinyallerini tanımak ve önemli satın alma nedenlerini keşfetmek.
4-Uzman bir satışçı haline gelmek
5-Bahanelerin ve itirazların üstesinden gelmek

Etkin İletişim (12 MODÜL)
İletişimsizlik her yıl işletmelerde önemli maddi ve manevi kayıplara neden olur. Etkili
İletişim kurabilir hale gelmek insan davranışını ve iletişim tarzını anlamayı
gerektirmektedir. Etkili iletişim etkili ve dinamik bir süreçtir ve şirket hayatı için uzun
vadeli getiriler sağlamaktadır.
1-İletişim becerilerini geliştirmek ve iletişimin önündeki engelleri kaldırmak.
2-Davranış tarzlarını anlamak ve çeşitli iletişim yollarını kullanmak.
3-Aktif dinleme sanatını öğrenmek.
4-İletişim yoluyla sorunları çözmek.
5-Planlamadan sunuma grup içi iletişim kurmak
Etkili Takım Oyunu (10 MODÜL)
Bir takımın doğru yaklaşımlar ve davranışlar geliştirmesine yardımcı olan bir programdır.
Bu programın amacı, başarılı bir şekilde vizyon ve misyon yaratan hedefe ulaşmak için
eylem planı uygulamada başarı gösteren ve nereye gittiğini bilen takımlar oluşturmaktır.
1-Liderlik potansiyellerini keşfetmek
2-Yaklaşımlar ve alışkanlıklarla motive etmek
3-Kazanan bir takım yaratmak
4-İletişim yoluyla verimliliği artırmak
5-Takımın verimliliğini artırmak
Etkili Motivasyonla Liderlik (16 MODÜL)
İnsanlar kendi kendilerini motive ettiklerinde en büyük başarılara ulaşmaktadırlar.
Yaptıkları işe inandıklarında ve yaratıcılıklarını mümkün olduğunca kullanmaya teşvik
daha çok yol almaktadırlar.
1-İnsan doğasını ve çeşitli davranış şekillerini anlamak.
2-Hedeflere göre yöneterek stresi asgari düzeye indirmek.
3-İletişim ve ikna ile sonuçlara ulaşmak
4-Gücü ve yetkiyi verimli bir şekilde kullanmak
5-Karar verme ve sorun çözme süreçlerine yaratıcılık katmak
6-Başarı için yazılı ve spesifik bir plan geliştirmek.

2-Yönetimde Koçluk ve Mentorluk ( 6 MODÜL)

Amacı;Çalışanların performanslarını geliştirmek için yöneticilerin koçluk ve mentorluk yöntemlerini dengeli ve sistemli bir biçimde kullanabilir hale gelmeleri.

Eğitimin faydaları;;

Çalışanların problemlere değil, çözümlere odaklanması
Şirketin verimliliği ve çalışan motivasyonunun artırılması
Çalışanların kendi işlerinin lideri haline gelmeleri
Kendilerine dönük farkındalık kazanmaları
Yöneticilerin çalışanlarla güven ilişkisinin yerleşmesi ve uyumlu ilişkiler kurmaları
Yaratıcı düşünmenin ve özgüvenin gelişmesi
Çalışanların yeni sorumluluklar almaya teşvik edilmesi
Çalışanların yetkinliklerinin artırılması
Yeni işe başlayanların adaptasyonunun hızlandırılması
3-Takımlara Koçluk Yapmak

Amacımız;Yöneticilerin takım dinamiklerini yönetmelerini sağlayacak koçluk tekniklerini kullanabilir hale gelmeleri.

Eğitimin faydaları;

Şirketin verimliliği ve çalışan motivasyonunun artırılması
Üstün performanslı takımların oluşturulması
Takımların verimliliklerinin artırılması
Takımların hedeflerine etkin ulaşması
Takım içi kişisel çatışmaların engellenmesi
Katılımcıların kendilerine dönük farkındalık kazanmaları
Kurum içinde yaşanan değişim ve gelişimin yönetilmesi
Yöneticilerin çalışanlarla güven ilişkisinin yerleşmesi ve uyumlu ilişkiler kurmaları

4-Etkin Performans Görüşmeleri ( 2 MODÜL )

Amacı, yöneticilerin astlarının performansını verdikleri hedefler doğrultusunda yönetebilme becerisini kazandırmak.

Eğitimin faydaları;
Bireysel hedeflerle kurumun hedeflerinin bütünleştirilmesi
Etkili geribildirim verilmesi
Performansın etkin ölçümlenmesi
Performansın doğru ödüllendirilmesi

5-Etkili Satış Teknikleri ( 3 MODÜL)

Eğitimin amacı; farklı alışkanlık, ihtiyaç ve algılama tarzları hakkında bilinçlendirmek, bu farklılıklara uygun satış tekniklerini kazandırmak ve satışları artırmaları uzun dönemli müşteri ilişkileri kurmaları için gerekli becerileri aktarmak.

Eğitimin faydaları;

Satış hedeflerine etkin bir biçimde ulaşılması
Satış sürecinin etkin yönetilmesi
Müşteri memnuniyetinin artırılması
Kurumun istenen şekilde temsil edilmesi
Uzun vadeli müşteri ilişkilerinin temin edilmesi

6-Memnun Müşteri Yaratma ( 2 MODÜL )

Amacı; müşteri ihtiyaç ve beklentilerine çözüm üretebilme becerilerini geliştirerek, sadık müşteri kazandırılması.

Eğitimin faydaları;

Müşteri memnuniyetinin artırılması
Uzun vadeli müşteri ilişkilerinin tesis edilmesi
Hizmet kalitesinin artırılması
Çalışanların müşteri odaklı düşünmesi ve davranması
Şikayet ve itirazların fırsata dönüştürülmesi
Sadık müşteriler yaratılması
Müşteri ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi

7-Telefonda Etkili İletişim ( 3 MODÜL)

Amacı, katılımcıların istedikleri etkiyi bırakma, mesajlarını anlaşılır ve kalıcı biçimde aktarabilme, etkileyici, doğru ve güzel konuşma becerilerini kazandırmak.

Eğitimin faydaları;

Telefonda konuşmanın kuralları
Müşteri memnuniyetinin öneminin kavranması
Zor müşterilerle baça çıkmanın tekniklerinin kavranması
Kurumun istenen şekilde temsil edilmesi
Profesyonel yaklaşımın sağlanması
Düşünülenin etkileyici bir şekilde ifade edilmesi
İletişimde duyguların kontrol altına alınması

8-Yenilikçilik ve Yaratıcı Düşünme ( 3 MODÜL )

Amacı, yaratıcı düşünmenin, yaratıcı ekipler yaratmanın ve yaratıcı süreci yönetmenin tekniklerini ve uygulamalarını paylaşmak.

Eğitimin faydaları;

Alıştığınız düşünce kalıplarının dışına çıkılması
Rekabette farklılık yaratılması
Yeni bakış açılarının kazanılması
Kaynakların etkin kullanılması
Düşünce esnekliğinin kazanılması
Yeni çözümlerin yaratılması

9-Etkin İletişim ve Beden Dili ( 3 MODÜL )

Amacı, etkin iletişim için gerekli olan kendini ifade etme, dinleme ve empati kurma gibi becerilerin kazandırılması.

Eğitimin faydası;

Çalışanların kendilerini doğru ifade edebilmeleri
Kişisel farkındalığın artması
Mesajların etkin iletilmesi
İletişim kopukluklarının azaltılması
Çalışanların aynı dili konuşması
Müşteri ve çalışan memnuniyetinin artırılması10-Sonuç Odaklı Zaman Yönetimi ( 3 MODÜL)

Eğitimin amacı, zamanlarını etkin kullanmaları için gerekli yöntemleri paylaşmak.

Eğitimin faydaları;

Hedeflere Daha Etkin Ulaşılması
İşte Zamanın Verimli ve Etkin Kullanılması
İşlerin Önceliklendirilmesi
İşlerin Zamanında Bitirilmesi
Etkin Zaman Planlaması Yapılması
Farklı Sorumlulukların Aynı Anda Üstlenilebilmesi
İş ve Sosyal Hayat Dengesinin Kurulması

11-Olumsuz Düşünce (Stres) Yönetimi (3 MODÜL)

Amacı, stresi tanımayı ve etkilerini azaltmayı sağlayacak gerekli bilgi, beceri ve yöntemlerin kazandırılması.

Eğitimin faydaları,

Stresi oluşturan faktörlerin ve etkilerinin farkına varılması
Stresin zararlı etkilerinden korunulması
Stresi engelleyen düşünce modellerinin kavranması
Strese tepkinin kontrol edilmesi
Duygusal zeka temel faktörlerinin kavranması
Bireysel ve takım veriminin artırılması
Yaşam kalitesinin artırılması

12-Duygusal Zeka (4 MODÜL)

Amacı,duygusal zekalarını geliştirecek yöntemleri öğrenmelerini amaçlamaktadır.

Eğitimin faydaları,

Duyguların doğru yönetimi
Çalışanların kendisini doğru ifade etmesi
Çalışanların iletişim konusunda duyarlı hale gelmesi
Kişiler arasında empati yaratılması
Çalışanlarda kişisel farkındalık yaratılması
Kişisel ve takım performansının artması
Kurum içi işbirliğinin artması
Kurum içi çatışmaların azalması

13-Etkin Konuşma Teknikleri ( 8 MODÜL)

Amacı, istedikleri etkiyi bırakma, mesajlarını anlaşılır ve kalıcı biçimde aktarabilme, etkileyici, doğru ve güzel konuşma becerilerini kazandırmak.

Eğitimin faydaları,
Düşüncenin etkileyici bir şekilde ifade edilmesi
Özgüvenin artırılması
Dilin doğru bir biçimde kullanılması
Konuşurken sesin ve nefesin kontrol edilmesi
Akıldan geçenlerin istendiği gibi ifade edilmesi
Tonlamanın etkin kullanılması
İletişimde heyecanın kontrol altına alınması

14-Çatışma Yönetimi ( 3 MODÜL)

Amacı, etkin iletişim kurarak kurum içi ilişkileri kazan-kazan ilkesiyle yönetebilme becerisini kazandırmak.

Eğitimin faydaları,

Kurum içi çatışmaların azalması
Kişisel ve takım performansının artması
Kurum içi işbirliğinin artması
Çalışanların kendilerini doğru ifade etmesi

15-Kaizen felsefesi (2 MODÜL )

Amacı, geçici, palyatif önlemlerle o günü kurtarmak değil, kalıcı çözümlerle yarını kurtarmaktır. Aksi halde,sorun kısa bir süre sonra tekrar kendini gösterir.

Kaizenin yararları,

1-İşletmelerin tüm faaliyetlerinde canlılık oluşturur,
2-Topluluğun aynı amaç ve hedef doğrultusunda çalışması sağlanır,
3-Etkileşim içinde olan bölümlerin ortak sorunları en kısa ve kalıcı biçimde çözümlenir,
4-Çalışanların bilgi ve beceri düzeyi yükselir, motivasyon artar,
5-Verimlilik ve diğer temel rekabet unsurları daha iyi bir gelişme gösterir,
6-Bu gelişme ile sağlanan olanaklar da, başta o kuruluşu oluşturan çalışanlar olmak üzere, müşteriler ve tüm topluma fayda sağlar.

Seminer Konuları

1-Güç etki ikna sanatı ( 3 gün)
2-Liderlik ve motivasyon ( 2 gün)
3-Bir ekip yaratmak ( 2 gün)
4-Kötü liderlik ( 2 gün)
5-Marka olarak liderlik ( 2 gün )
6-Kar amaçlı yönetim ( 2 gün)
7-Liderlikte duygusal zeka ( 3 gün)
8-Kriz yönetimi ( 2 gün)
9-Önder lider Hz.Peygamber
10-Kişilik ve liderlik
11-Satış ( Görünmeyeni satmak) ( 2 gün )
12-Empati ( 2 gün )
13-Etkili karar vermek
14-Zaman yönetimi
15-Ceo sırları ( 2 gün )
16-Konsantrasyon ( 2 gün )
17-Zirveye giden yol ( 2 gün )
18-Takım yönetimi
19-Doğru elemanı işe almak ( 2 gün )
20-Yenilik ve yaratıcılık ( 2 gün )
21-Problem çözme teknikleri ( 2 gün )
22-Kaizen felsefesi
23-İnsan kaynakları yönetimi
24-Liderlikte bütünleyici düşünme 8 2 gün )
25-Hizmetkar liderlik
26-Zor zamanlarda liderlik
27-İş yaşamında başarının önemli anahtarları
28-Girişimcilik ve kobiler
29-İletişimde “dil”
30-Topluluk önünde konuşmak ( 2 gün )
31-İkna teknikleri
32-Raporlama teknikleri
33-Ceo gibi düşünmek ( 2 gün )
34-Mülakat teknikleri ( iş görüşmesi )
35-Ekip oluşturma ve geliştirme
35-Empati ve iletişim
36-Pozitif disiplin ( ergen gençlerde ) *
37-NLP destekli vizyoner liderlik
38-NLP
39-Beden dili ile iletişim
40-Koçluk dili
41-Stresle mücadele ( olumsuz düşünme )
42-Koçluk- Danışmanlık - Mentörlük
43-Performans yönetimi - 360 derece performans yönetimi
44-Motivasyon
45-Proje hazırlama tekniği
46-Kurumlarda verimli çalışabilme
47-My-Time /Ajanda yönetimi
48-Liderler ve yöneticiler
49-Satış ve Pazarlama Yönetimi
50-Ekip yönetimi


 

Untitled Document
 
Copyright 2009 www.kendinlegelis.com Web Tasarım - Yazılım [ www.playbilisim.com ]